Provozní řád školky

modry-mrak

Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni předat paní učitelce dítě osobně. Ranní scházení od 8:00 do 9:00 hodin nebo dle dohody v jiném čase. Vyzvedávání dětí po obědě od 12.00 do 12.30 hodin, odpolední odchod od 15.00 do 16.00 hodin.

Pedagog odpovídá za dítě od okamžiku převzetí až do doby vyzvednutí rodiči či jimi pověřenými osobami. Učitelka předá dítě pouze zákonným zástupcům nebo osobám zmocněných k vyzvedávání. Seznam osob je uveden v osobním formuláři dítěte. V případě vyzvednutí dítěte osobou neuvedenou ve zmocnění, je rodič povinen nahlásit tuto informaci učitelce a předat písemný souhlas k vyzvednutí. Tato osoba bude při předání dítěte prověřena dokladem totožnosti.

 

Zdravotní stav:

Do miniškolky budou přijímány jen děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný dráždivý kašel, průjmy, zvracení, vyrážka, zánět spojivek, atd…). Rodiče jsou povinni informovat o možných alergiích či alergických projevech dítěte. Během pobytu v miniškolce nesmí pedagog podávat dítěti žádné léky, ani vitamínové doplňky.

Při přetrvávajících příznacích onemocnění má pedagog právo (ve smyslu ochrany zdraví ostatních dětí), požádat zákonného zástupce o lékařské potvrzení a souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu.

Onemocní-li dítě v průběhu dne v miniškolce, učitelka oznámí neprodleně tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Stane-li se úraz, zajistí pedagog dle závažnosti ošetření dítěte nebo poskytnutí první pomoci. V každém případě tuto vzniklou skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákonnými zástupci. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba.

 

Omlouvání dětí: 

Omlouvání dětí v případě plánované nepřítomnosti (dovolená, lázeňský pobyt..) sdělte co nejdříve.
Standardně nejpozději do 24 hodin předchozího dne na telefonním čísle: +420 776 141 060.

Uveďte prosím jméno dítěte, důvod nepřítomnosti a datum, do kdy má být dítě omluveno.

 

Děti mají právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání, které zaručuje optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • být kdykoliv vyslechnuty a být respektovány
 • mít vlastní názor
 • na svobodnou hru
 • svobodný pohyb pro uspokojování svých potřeb (pitný režim, toaleta, odpočinek…)
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v miniškolce

 

Děti jsou povinné

 • dodržovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc pokud ji potřebují)
 • dodržovat společná pravidla dohodnutá ve třídě
 • dodržovat hygienické návyky
 • řídit se pokyny pedagoga

 

Zákonní zástupci mají právo

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
 • v rámci adaptace pobýt s dítětem ve třídě (po dohodě s učitelkou)
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • konzultovat s učitelkou individuální vzdělávací program svého dítěte
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu miniškolky
 • možnost projevit svá přání, nápady, připomínky
 • účastnit se akcí pořádaných miniškolkou

 

Zákonní zástupci jsou povinni

 • při zápisu do miniškolky, je nutné poskytnout veškeré informace k řádné evidenci dítěte (kopie kartičky zdravotní pojišťovny a očkovacího průkazu, kontakt a telefon na rodiče či jiného zákonného zástupce)
 • veškeré změny během školního roku je nutné nahlásit vedení miniškolky (změna pojišťovny, bydliště, zdravotního stavu..)
 • odpovídají za vhodné a bezpečné oblečení a obuv do třídy i na pobyt venku
 • nesou odpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do miniškolky
 • omlouvat nepřítomnost dítěte
 • hradit školné a stravné ve stanoveném termínu a to dle předchozí domluvy buď hotově či bezhotovostně
 • onemocní-li dítě během dne, urychleně si jej vyzvednout a zařídit lékařské ošetření
 • oznámit v miniškolkce onemocnění dítěte přenosnou infekční chorobou 
 • předávat dítě do třídy výhradně pedagogovi
 • vyzvedávat dítě z miniškolky osobně nebo ustanovit pověřené osoby na základě písemného  zmocnění
vcelka-1-v-levo
zeleny-mrak

Přihláška do školky

modry-mrak