Co ve školce děláme

modry-mrak

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V NAŠÍ ŠKOLCE JE VŽDY PRÍMA

Plán vzdělávání miniškolky Devítka na školní rok 2018 – 2019

 

Vzdělávací plán je rozdělen do 4 podtémat

1/ Já a můj svět
2/ Když přichází zima a začíná advent 3/ Jaro se probouzí
4/ Těšíme se na prázdniny.

Podtémata zasahují všechny oblasti vzdělávání.

Motivace těchto celků vychází z ročního období, přírodních situací, společenských událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem
dětí předškolního věku.

Tématické celky v jednotlivých podtématech jsou vzájemně propojeny a promítají se do všech pěti vzdělávacích oblastí.

 

Vzdělávací oblasti v pojetí RVP PV

- Biologické - Dítě a jeho tělo
- Psychologické - Dítě a jeho psychika - Interpersonální - Dítě a ten druhý
- Sociálně-kutlurní - Dítě a společnost - Enviromentální - Dítě a svět

K rozvíjení dětí v těchto oblastech využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu
a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování
a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev
dětí atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Průběžné naplňování dílčích cílů směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí.

 

Klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání

1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské

vcelka-1-v-levo
zeleny-mrak

Vzdělávací plán / 4 podtémata

1

Já a můj svět

Září
- Seznamujeme se školkou a kamarády
- Rozmary počasí

Říjen
- Když podzim čaruje
- Dýňování
- Drakiáda

2

Když přichází zima a začíná advent

Listopad
- Přijíždí Martin na bílém koni
- Pojďte s námi do pohádky

Prosinec
- Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku
- Těšíme se na Ježíška, zvyky a tradice Leden
- Sněhové radovánky
- Ptáčci v zimě

3

Jaro se probouzí

Únor
- Přišel k nám pan Karneval
- Já a moje tělo

Březen
- Jaro a velikonoční svátky
- Knížka je můj kamarád

Duben
-  Zvířata a jejich mláďata
-  Pozor, červená!

4

Těšíme se na prázdniny

Květen
- Moje maminka, moje rodina
- Co se děje na zahradě

Červen
- Den dětí
- První ovoce a zelenina
- Mozartovy děti

Přihláška do školky

modry-mrak